Polityka Prywatności

Informacje ogólne

Firma VOLNO Sp. z o.o., ul. Jackowskiego 15/2, 60-508 Poznań przetwarza Pana/Pani dane osobowe uzyskane w związku z zakupami w sklepie internetowym i korzystaniem przez Państwa z serwisu internetowego avocado.com.pl.

Celem Polityki Prywatności serwisu avocado.com.pl jest przekazanie Państwu informacji, o których mowa w art. 13 (i innych zapisach) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Pana/ Pani danych osobowych oraz zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem. Państwa dane zbieramy wyłącznie dla oznaczonych, prawnie dozwolonych celów i nie są one poddawane dalszemu przetwarzaniu sprzecznemu z tymi celami.

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony Pani/ Pana danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z nami na adres mailowy info@avocado.com.pl.

I. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma VOLNO Sp. z o.o., prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą VOLNO Sp. z o.o. na ul. Jackowskiego 15/2, 60-508 Poznań (dalej: „Administrator”).

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: VOLNO Sp. z o.o. na ul. Jackowskiego 15/2, 60-508 Poznań lub drogą e-mailową pod adresem: info@avocado.com.pl

II. W jaki sposób uzyskujemy i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe? 
Dane osobowe uzyskujemy podczas zawarcia umowy sprzedaży, rejestracji konta w serwisie oraz wyrażenia zgody marketingowej.
Wykorzystujemy je w następujących celach:

1. Świadczenia usług:
─ prowadzenia konta Użytkownika na stronie www.avocado.com.pl,
─ sprzedaży produktów oferowanych przez serwis avocado.com.pl,
─ realizacji wysyłki zamówionych towarów;

2. Wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych:
─ wystawiania i przechowywania faktur, w tym dokumentów księgowych;
─ obsługi prawa do odstąpienia od umowy oraz reklamacji w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa;

3. Wysyłania treści marketingowych oraz informacji handlowej – przez czas istnienia zgody na otrzymywane treści marketingowych.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych i okres ich przechowywania

1. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:
─ art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie — swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
─ art. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie przed zawarciem umowy;
─ art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania zgody, obowiązywania umowy i obowiązku prawnego określonych w pkt.1

IV. Komu mogą być udostępnione dane osobowe?

1. Państwa dane możemy ujawnić:
─ podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową oraz rachunkową;
─ podmiotom prowadzącym działalność płatniczą;
─ podmiotom świadczącym dla nas usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym;
─ operatorom pocztowym i firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do świadczenia przez te podmioty usług na naszą rzecz;
─ naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe są ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
─ organom publicznym jak Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, itp.

2. Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

V. Przysługujące Państwu uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych przysługuje Pani / Panu szereg uprawnień. Mogą Państwo z nich skorzystać, a także uzyskać więcej informacji w tym zakresie, kontaktując się z nami na adres mailowy lub korespondencyjny.

Oto przysługujące Państwu prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych:
─ W każdej chwili mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
─ Mają Państwo prawo żądać od Administratora przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych;
─ Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego;
─ Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody w odniesieniu do warunków Regulaminu i Polityki Prywatności będzie oznaczało skasowanie Pani / Pana konta w Serwisie i usunięcie podanych przez Panią / Pana danych osobowych.

Ze wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez:
a. kontakt pisemny: VOLNO Sp. z o.o., ul. Jackowskiego 15/2, 60-508 Poznań;
b. kontakt e-mailowy: info@avocado.com.pl

VI. Prawo do sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

1. Niezależnie od uprawnień określonych powyżej przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
2. Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile przepisy prawne nie nakazują inaczej.

VII. Prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych

1. Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

VIII. Jak są chronione Państwa danych osobowe?

Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z regulaminem świadczenia usług oraz z przepisami prawa, w tym RODO. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Shopping Cart